Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len RGPD) Vás informujeme, že osobné údaje poskytnuté spoločnostiam patria Vortex Media Network SL budú zahrnuté do databázy, ktorú spoločne vlastnia tieto spoločnosti:

Vortex Media Network SL zapísaná v Obchodnom registri Madridu, zväzok 42236, strana 1, list M-747739, CIF B-06944003, adresa: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid (Španielsko), tel. +34914175350, email: [chránené e-mailom]

Kontakt

Pre akúkoľvek záležitosť spojenú so spracovaním údajov fyzických osôb spoločnosťami v Vortex Media Network SL môžete kontaktovať e-mailovú adresu [chránené e-mailom]a telefónne číslo +34914175350, prípadne môžete kontaktovať aj nášho splnomocnenca pre ochranu údajov prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy [chránené e-mailom]. Vortex Media Network SL spoločnosti budú zhromažďovať nasledujúce informácie poskytnuté dotknutou osobou:

 • OBCHODNÝ KONTAKTNÝ formulár: na vybavovanie a správu žiadostí o informácie odoslaných Používateľom prostredníctvom tohto formulára.
  • Zhromaždené údaje: meno, telefón, e-mail a komentáre.
  • Účel: zaoberať sa žiadosťami o informácie o produktoch a službách ponúkaných akýmkoľvek spôsobom Vortex Media Network SLa na zakladanie alebo udržiavanie obchodných vzťahov.
  • Právny základ: na základe súhlasu dotknutej osoby, Vortex Media Network SL je oprávnená spracúvať údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktnej žiadosti, a to v súlade s oprávneným záujmom na rozvoji a udržiavaní obchodných vzťahov.
  • Obmedzenie uchovávania: údaje budú uchovávané do momentu, kým dotknutá osoba nepožiada o ich zrušenie alebo vymazanie, a po vymazaní budú k dispozícii verejnej správe, sudcom a súdom po dobu premlčania úkonov, ktoré sa môžu vzťahovať na spracúvanie vašich údajov. údajov.
 • UČEBNÉ PLÁN ALEBO NÁBOR: Učebné osnovy zasielajte na Vortex Media Network SL cez web alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
  • Zhromažďované údaje: odborná odborná oblasť, meno, priezvisko, telefón, e-mail, životopis, motivačný list a ďalšie osobné údaje súvisiace so študijným programom alebo profesijným profilom.
  • Účel: správa prihlášky na zverejnené náborové procesy alebo na iné voľné pracovné miesta podľa Vášho odborného profilu, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť v rámci činnosti Vortex Media Network SL.
  • Obmedzenie ukladania: údaje budú uchovávané, kým nedostanete zákazku alebo kým nepožiadate o ich vymazanie. Budú preto uchovávané po dobu nevyhnutnú na účel spracúvania a po ich uzavretí môžu byť uchovávané k dispozícii verejnej správe, sudcom a súdom po dobu premlčania úkonov, ktoré sa môžu vzťahovať na spracúvanie vašich údajov.
  • Právny základ: súhlas udelený kandidátom.
  • Príjemcovia: poskytnuté údaje a odvodené z výberového procesu môžu byť poskytnuté: tretím spoločnostiam, ktoré určí dotknutá osoba a ktoré môžu byť potrebné pre žiadosť kandidáta o referencie.
 • SLUŽBY: údaje poskytnuté na poskytovanie služieb ktoroukoľvek zo spoločností, ktorých sa to týka Vortex Media Network SL. Služby budú identifikované v čase zberu údajov a registrácie.
  • Zhromaždené údaje: krstné meno, IČO, pracovná adresa, adresa, e-mail, kontaktné telefónne číslo a ďalšie potrebné informácie v závislosti od požadovanej registrácie a ktoré budú potrebné výlučne na registráciu v službách ponúkaných spoločnosťou Vortex Media Network SL. V prípade registrácie alebo prihlásenia sa do vášho účtu pomocou poverení sociálnej siete, budeme mať prístup k časti vášho informačného profilu v takýchto sociálnych sieťach.
  • Účel: registrácia dotknutých osôb pre poskytovanie služieb poskytovaných o Vortex Media Network SLa nadväzovať a udržiavať obchodné vzťahy.
  • Právny základ: poskytnutie súhlasu dotknutej osoby s Vortex Media Network SL ktorejkoľvek zo spoločností, ktorých sa to týka Vortex Media Network SL pre vyššie uvedené služby a oprávnený záujem na rozvoji obchodných vzťahov.
  • Obmedzenie uchovávania: údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na účel spracúvania alebo do momentu, kedy dotknutá osoba požiada o ich zrušenie alebo vymazanie, a po vymazaní môžu byť uchovávané k dispozícii verejnej správe, sudcom a súdom. premlčanie úkonov, ktoré sa môžu vzťahovať na spracovanie vašich údajov.
  • Príjemcovia: Príležitostne môžu byť vaše údaje prenesené na tretie strany na realizáciu reklamných kampaní, ktoré budú v každom prípade vopred informované. Správy obsahujúce údaje o používateľoch, ktorí sa zaujímajú o kotácie v reálnom čase, môžu byť predložené aj na burze v Madride a Londýne. Nakoniec poskytujeme údaje sociálnym sieťam, ako sú Facebook a Twitter na kampane a propagácie sledovateľov.
 • REGISTRÁCIA A MONITOROVANIE ÚČTOV FIREMNÝCH SOCIÁLNYCH SIETE: osobné údaje, ktoré povolíte alebo poskytnete sociálnym sieťam v čase, keď sa stanete ich sledovateľom. Firemné účty sociálnych sietí Vortex Media Network SL sú nasledovné:
 • KLIENTI / DODÁVATELIA: profesionálne osobné údaje poskytované Klientmi/Dodávateľmi za účelom poskytovania služieb a vedenia právneho alebo zmluvného vzťahu.
  • Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, IČO, pracovná adresa, email, pracovný telefón, bankové spojenie.
  • Účel: riadenie servisného zmluvného vzťahu.
  • Právny základ: existujúci právny alebo zmluvný vzťah potrebný na poskytovanie služby.
  • Obmedzenie uchovávania: údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú alebo vymazávajú, a po uzavretí alebo vymazaní môžu byť uchovávané k dispozícii verejnej správe, sudcom a súdom počas premlčacej doby. úkony, ktoré sa môžu vzťahovať na spracovanie vašich údajov.

Vortex Media Network SL spoločnosti budú zhromažďovať nasledujúce údaje poskytnuté tretími stranami oprávnenými dotknutou osobou:

 • SLUŽBY Z INÝCH SOCIÁLNYCH SIETÍ: Ak sa zaregistrujete alebo prihlásite do svojho účtu prostredníctvom služby sociálnej siete tretej strany, budeme mať prístup k niektorým informáciám o vašom účte tretej strany, ktoré sa týkajú tejto služby.
  • Zhromaždené údaje: vrátane identifikátorov, ako je vaše meno a ďalšie informácie z daného účtu, ako je e-mailová adresa, jazykové preferencie a profilový obrázok.
  • Účel: registrácia dotknutých osôb na poskytovanie služieb dodávaných o Vortex Media Network SLa udržiavanie a rozvoj obchodných vzťahov.
  • Právny základ: poskytnutie súhlasu dotknutou osobou. v súlade s oprávneným záujmom o rozvoj obchodných vzťahov.
  • Obmedzenie uchovávania: údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, a potom môžu byť údaje dostupné pre verejnú správu, sudcov a súdy po dobu premlčania opatrení, ktoré sa môžu vzťahovať na spracovanie vašich údajov.
  • Príjemcovia: údaje poskytnuté tretími stranami poverenými dotknutou osobou budú začlenené do Vortex Media Network SL Spoločná databáza.

Dotknutá osoba vie a výslovne súhlasí s tým, že akceptovanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených účelov zahŕňa zahrnutie jej údajov do spoločných databáz spoločností patriacich do WFG Vortex Solutions SL a pridelenie jej údajov osobnej povahy spoločnostiam, ktoré sú vždy uvedené na webovej stránke www.sharecast.com, s možnosťou, že ich všetky môžu použiť na vyššie uvedené účely. Takéto postúpenie sa uskutočňuje s rovnakými účelmi spracovania, rovnakými kategóriami údajov, rovnakým časom uchovávania a podobným výkonom práv. Proti takémuto prideleniu alebo akémukoľvek postúpeniu uvedenému v predchádzajúcich častiach môžete kedykoľvek podať námietku poštou na adresu Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid – Španielsko alebo e-mailom na adresu [chránené e-mailom].

Okrem vyššie uvedených úloh sa nepredpokladá poskytovanie údajov tretím stranám, s výnimkou poskytovania služieb tretích strán spracovateľmi údajov, s ktorými Vortex Media Network SL podpísal príslušné zmluvy o spracovaní údajov a overil, že poskytujú dostatočné záruky na implementáciu riadnych technických a organizačných opatrení, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR a zabezpečujú ochranu práv dotknutých osôb.

Výkon práv

Používateľ uznal svoje práva na prístup, opravu alebo vymazanie, obmedzenie, námietku a prenosnosť svojich údajov kontrolovaných Vortex Media Network SL. Pokiaľ trvá dôvod spracúvania alebo kým nebudú jeho osobné údaje vymazané z našich súborov, budeme pokračovať v spracúvaní jeho údajov, keďže sú potrebné na spracúvanie a má naďalej záujem byť ich súčasťou . Svoje práva môže záujemca uplatniť kedykoľvek prostredníctvom zaslania poštovej správy na adresu Vortex Media Network SL na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adresu [chránené e-mailom], pripojí doklad preukazujúci jeho totožnosť a výslovne uvedie právo, ktoré si chce uplatniť.

Podobne má zainteresovaná strana uznané svoje práva na prístup, opravu, potlačenie, obmedzenie, odporovanie a prenosnosť svojich údajov v rámci zodpovednosti spoločností v Vortex Media Network SL. Svoje práva môže záujemca uplatniť kedykoľvek prostredníctvom zaslania poštovej správy na adresu Vortex Media Network SL na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adresu [chránené e-mailom], pripojí doklad preukazujúci jeho totožnosť a výslovne uvedie právo, ktoré si chce uplatniť.

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním do Vortex Media Network SL. Má tiež právo podať sťažnosť súvisiacu so spracovaním jeho osobných údajov španielskemu úradu na ochranu údajov (http://www.agpd.es).

Rovnako tak má Užívateľ právo odvolať svoj súhlas so spracovaním Vortex Media Network SL. Má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Vortex Media Network SL prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti a integrity údajov a na ich ochranu pred akoukoľvek zmenou, stratou, spracovaním alebo neoprávneným prístupom.

Poskytnuté údaje

Údaje zhromaždené z formulárov na tejto webovej stránke sú tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie vašej požiadavky, ktorú nám dobrovoľne oznámite. Odmietnutie poskytnúť údaje označené ako povinné sťaží poskytovanie požadovaných služieb. Ak chcete, aby boli vaše osobné údaje aktualizované, mali by ste nás informovať o akejkoľvek zmene, ktorá môže nastať v súvislosti s nimi, inak nenesieme zodpovednosť za ich presnosť. Rovnako v prípadoch, keď sú zverejnené údaje tretích strán, sa dotknutá osoba zaväzuje informovať ju o obsahu týchto zásad ochrany osobných údajov.

Záujemca sa zaväzuje čo najskôr postúpiť Vortex Media Network SL akúkoľvek zmenu a opravu jeho údajov osobnej povahy tak, aby informácie obsiahnuté v Vortex Media Network SL. Záznamy o činnosti zostávajú neustále aktualizované.

Na základe oprávneného záujmu spoločností, ktoré sa týkajú Vortex Media Network SL osobné údaje dotknutej osoby môžu byť použité na nadviazanie alebo udržiavanie obchodných vzťahov akýmikoľvek prostriedkami, a to aj elektronicky, aby bola informovaná o produktoch a službách nimi ponúkaných s možnosťou kedykoľvek namietať proti spracovaniu na obchodné účely prostredníctvom zaslania poštovej správy na adresu Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid – Španielsko, alebo e-mailom na adresu [chránené e-mailom].