Podmienky

právna doložka

  • Finančné portály www.bolsamania.com a www.sharecast.com
  • A zvyšok webových stránok, ktoré patria Vortex Media Network SL
  • Všetky tieto webové stránky budú ďalej označované ako „Vortex Media Network SL webové stránky“.

Jeho používanie udeľuje návštevníkovi status používateľa, čo znamená súhlas a záväzok splniť každú jednu z podmienok obsiahnutých v tomto právnom upozornení, vo verzii zverejnenej v čase prístupu; preto odporúčame, aby si používatelia pri každom prihlásení pozorne prečítali toto Právne oznámenie Vortex Media Network SL webové stránky. Toto právne oznámenie bude platné bez ohľadu na existenciu iných špecifických podmienok platných pre určité služby, ktoré sú poskytované na webových stránkach Vortex Media Network SL.

Podrobnosti o identifikácii vlastníka webovej stránky

Vortex Media Network SL zapísaná v Obchodnom registri Madridu, zväzok 42236, strana 1, list M-747739, CIF B-06944003, adresa: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid (Španielsko), tel. +34914175350, email: [chránené e-mailom]

Podmienky používania

Podmienky stanovené v tomto právnom oznámení sa budú vzťahovať na všetky stránky, ktoré obsahuje Vortex Media Network SL webové stránky. Prístup k Vortex Media Network SL webové stránky je výhradnou zodpovednosťou používateľov a znamená súhlas s týmito podmienkami používania. Používanie určitých služieb bude tiež znamenať prijatie, bez výhrad, príslušných pravidiel alebo pokynov Vortex Media Network SL môže kedykoľvek ustanoviť špecifický, náhradný alebo doplňujúci charakter k týmto všeobecným podmienkam. Používateľ musí zákonne využívať Vortex Media Network SL webové stránky a ich služby v súlade s týmito podmienkami používania a s platnými zákonmi a predpismi.

Vortex Media Network SL môže jednostranne zmeniť podmienky používania Vortex Media Network SL ich zverejnením v tomto právnom upozornení a nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení.

Navigácia

Vortex Media Network SL nepreberá žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že prístup na webovú stránku bude neprerušovaný a bezchybný. Nezodpovedá ani nezaručuje, že obsah a softvér, ku ktorým je možné pristupovať Vortex Media Network SL webové stránky sú bezchybné alebo neškodné. Za žiadnych okolností nebude Vortex Media Network SL niesť zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z prístupu alebo prehliadania Vortex Media Network SL webové stránky, vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú spôsobené počítačovými systémami alebo zavedením vírusu. Vortex Media Network SL nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá môže byť používateľom spôsobená zneužitím Vortex Media Network SL webové stránky. Najmä nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadne telekomunikačné zlyhania, prerušenia, zlyhania alebo poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prehliadania používateľom Vortex Media Network SL webové stránky.

Prístup a bezpečnosť

Prístup k transakčným službám a službám, ktoré zahŕňajú zachytávanie osobných údajov, sa uskutočňuje v zabezpečenom prostredí pomocou 128-bitového protokolu SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečený server vytvorí spojenie, aby sa informácie prenášali v zašifrovanom formáte. To zaisťuje, že obsahu rozumie iba klientsky počítač a Vortex Media Network SL server. Používateľ si môže overiť, že je v zabezpečenom prostredí, ak sa stavový riadok jeho prehliadača zobrazí so zatvoreným visiacim zámkom. Certifikát vydaný našim poskytovateľom webových služieb podporuje záruku nášho servera. Tento certifikát zaručuje, že klient komunikuje svoje údaje s a Vortex Media Network SL serveru a nie tretej strane, ktorá sa ho môže pokúšať simulovať.

Obsah: aktualizácia a zmeny na webovej stránke

Informácie obsiahnuté na Vortex Media Network SL webových stránok je platný od dátumu ich poslednej aktualizácie Vortex Media Network SL nezodpovedá za aktualizáciu alebo vhodnosť informácií v nich obsiahnutých. Používateľ nesmie meniť, meniť, upravovať alebo prispôsobovať Vortex Media Network SL webové stránky. Vortex Media Network SL si vyhradzuje právo vykonať niekoľko úprav, zmien a úprav, ktoré môžu byť považované za vhodné, pričom bude môcť toto oprávnenie využiť kedykoľvek a bez upozornenia.

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Vortex Media Network SL webové stránky, ich kód písma a obsah, ktorý je chránený zákonom o duševnom vlastníctve, nemožno využívať, reprodukovať, distribuovať, meniť, verejne oznamovať, prideľovať ani transformovať, pokiaľ to nie je výslovne povolené vlastníkmi práv. Dizajn, obrázky, štítky, rozlišovacie značky, obchodné meno, ochranné známky, logá, produkty a služby obsiahnuté na tejto stránke sú chránené zákonom o priemyselnom vlastníctve.Vortex Media Network SL je vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva na obsah Vortex Media Network SL Webové stránky a legitímne vlastní svoje práva na využívanie, s výnimkou práv určitých dodávateľov, s ktorými podpísali príslušnú zmluvu o poskytovaní obsahu a sú chránení národnými a medzinárodnými zákonmi a pravidlami duševného a priemyselného vlastníctva a budú sa na ne tiež uplatňovať tieto podmienky. Prístup k Vortex Media Network SL webové stránky neudeľujú Používateľom žiadnu formu práv duševného alebo priemyselného vlastníctva ani vlastnícke právo k ich obsahu. Používatelia nemôžu kopírovať, upravovať, distribuovať, prenášať, reprodukovať, publikovať, prenášať alebo predávať vyššie uvedené prvky alebo vytvárať nové produkty alebo služby vyplývajúce z informácií získaných bez výslovného písomného súhlasu držiteľa práv. Akákoľvek zmena v obsahu alebo štruktúre Vortex Media Network SL stránky používateľa je prísne zakázané.Vortex Media Network SL si vyhradzuje právo uplatniť príslušné súdne alebo mimosúdne kroky proti používateľom, ktorí porušujú alebo porušujú práva duševného a priemyselného vlastníctva.

odkazy

Vortex Media Network SL Webové stránky môžu obsahovať prístupové odkazy (hyperlinky alebo odkazy) na iné webové stránky, ktoré Vortex Media Network SL nevlastní. Táto možnosť za žiadnych okolností nebude znamenať existenciu vzťahu medzi Vortex Media Network SL a vlastníka webovej lokality tretej strany, na ktorú vás presmeruje vyššie uvedený hypertextový odkaz. Ani nebude Vortex Media Network SL niesť zodpovednosť za zákonnosť tam uverejneného obsahu. Vrátane hypertextového odkazu na inú webovú stránku tretej strany na Vortex Media Network SL je výslovne zakázané, bez jeho výslovného povolenia. V každom prípade bude toto oprávnenie znamenať, že hypertextový odkaz nepoškodí verejný obraz a Vortex Media Network SL značky alebo vlastného obrázka webovej stránky alebo poškodiť akúkoľvek tretiu stranu, na ktorú sa odkazuje. Vortex Media Network SL odstráni akýkoľvek odkaz, keď sa akýmkoľvek spôsobom dozvie o nesprávnosti ich obsahu alebo z rovnakého poškodenia tovaru alebo práv tretej strany.

Ochrana osobných údajov

Ďalšie informácie o našej ochrane údajov a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Na používanie našej webovej stránky musíte používať súbory cookie. Ich účelom je uľahčiť prehliadanie a ponúknuť personalizovanú, bezproblémovú službu, ako aj štatistický nástroj na získanie štatistických informácií o používaní Vortex Media Network SL webové stránky. Za žiadnych okolností sa nepoužívajú na ukladanie informácií, ktoré môžu identifikovať používateľa. Ďalšie informácie získate na našej stránke Zásady používania súborov cookie.

Rozhodné právo a príslušná jurisdikcia

Podmienky, ktorými sa riadi Vortex Media Network SL Webové stránky a všetky z nich vyplývajúce vzťahy sa riadia španielskymi zákonmi a predpismi.

Akýkoľvek spor, ktorý môže vyplynúť z prístupu alebo používania webovej stránky, podlieha výlučnej jurisdikcii súdov a tribunálov v Madride (Španielsko).